Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus funkcijos Jūsų statybvietėje

Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, jei statinį projektuojant arba statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas,

Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius statybos metu koordinuoja ir kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

  • dalyvauja rengiant statybos darbų technologijos projektus, kuriuose nustato konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu;
  • koordinuoja ir kontroliuoja rizikos prevenciją, sprendžia techninius ir organizacinius klausimus, ypač darbo zonoje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito;
  • įvertina atliekamų darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;
  • koordinuoti rangovo ir subrangovų veiklą, kad jie statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte numatytas priemones;
  • atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja statybos darbų technologijos projekte, bei kituose projekto dokumentuose nustatytas saugos ir sveikatos prevencines priemones;
  • organizuoja rangovo ir subrangovų bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją;
  • dalyvauja statybvietėje rengiamuose saugos pasitarimuose.